จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าจากการคิดค้นด้วยสติปัญญา และสามารถโอนหรืออนุญาตให้ใช้โดยกำหนดค่าตอบแทนระหว่างกันได้ เราพร้อมที่จะให้บริการนำทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านได้ใช้ความมุมานะอุตสาหะสรรค์สร้างขึ้นมาไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วยการจดทะเบียนโอนหรืออนุญาตให้ใช้

– สืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

– จดแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานเขียนต่างๆ เป็นต้น