Visa and Work Permit Services

หากท่านกำลังมองหาการให้บริการด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Visa and Work Permit) เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในด้านการขอต่อใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา เรายินดีให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่ท่าน

  •  ใบอนุญาตทำงาน Work permit

(1) การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน  Applying for a work permit

(2) การต่อใบอนุญาตทำงาน Extension of work permit

(3) การยกเลิกใบอนุญาตทำงาน Cancellation of work permit

  •   การขอวีซ่า Apply visa as follows;

(1) การขอวีซ่าประเภทธุรกิจ Non-Immigrant Visa (Non-B)

(2) การขอวีซ่าประเภทติดตามครอบครัว Non-Immigrant Visa (Non-O)

(3) การขอวีซ่าสำหรับการศึกษา Non-Immigrant Visa (Non-ED)

(4) การขอวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี Non-Immigrant Visa “O-A”

(5) การขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักร Re-Entry Permit

(6) การรายงานตัว 90 วัน Report 90 days