ให้คำปรึกษา

ปัจจุบันในการทำธุรกิจ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า กฎหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการที่ธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเสมอในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของท่าน คือ แต่ละขั้นตอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ท่านแน่ใจว่า ได้ดำเนินการใดๆ ไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ท่านควรมีผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่คอยให้คำปรึกษา

– ให้คำปรึกษากฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน