การจดทะเบียนบริษัท

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย และสิ่งที่สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการวางแผนรูปแบบการจดทะเบียนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั้งการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีเอกสารที่ต้องเตรียมค่อนข้างเยอะ และสิ้นเปลืองเวลา เราจึงได้เข้ามาให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเราจะช่วยดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา และได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (มติพิเศษของผู้ถือหุ้น) ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เพิ่มทุน

(2) ลดทุน

(3) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(4) การควบรวมบริษัท

(5) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากเงิน

การจดทะเบียนเลิกบริษัท