ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ – สกุล :       นายบรรยงชัย  มีปาน
สถานที่ทำงาน  : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
E-mail     :  bunyongchaim@cheminno.co.th

การศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
2544– 2546 : นิติกร, สำนักกฎหมายอกนิษฐ์ทนายความ
2546 – 2555 : ทนายความกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
2555 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

อ่านต่อ


ชื่อ –สกุล         : นายจิระศักดิ์  นิลเกตุ
สถาที่ทำงาน    : อินโนเวชั่น กรุ๊ป
E-mail     :     jirasakn@cheminno.co.th
การศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (โปรมแกรมภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 : เนติบัณฑิตสมัย 63 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2552 : ทนายความรุ่น 32 สภาทนายความ
ประสบการณ์ทำงาน
2550– 2550     ฝึกว่าความ, สำนักงานกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์
2551 –ปัจจุบัน   นิติกร อาวุโส, บริษัทในกลุ่มอินโนเวชั่น
อ่านต่อ