นายบรรยงชัย มีปาน


สถานที่ทำงาน :  กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

E-mail  :  bunyongchaim@cheminno.co.th


การศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

2544– 2546                  นิติกร, สำนักกฎหมายอกนิษฐ์ทนายความ

2546 – 2555                 ทนายความกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

2555 – ปัจจุบัน              ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

งานที่รับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย
 • ว่าความ และเป็นตัวแทนบริษัทกรณีเกิดปัญหาข้อพิพาทกับภาคเอกชนหรือภาครัฐ
 • ดำเนินงานด้านการบังคับคดี / ตัดหนี้สูญ
 • ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ งานด้านกฎหมาย

ประสบการณ์ฝึกอบรม

 • Mini Master of Management (MMM), NIDA
 • Discipline Standard, Resignment and Disemployment, Law Digest
 • Economic Law and International, International Institute for Trade and  Development (itd) and Department of Trade Negotiations (dtn)

ความเชี่ยวชาญ

 • ว่าความ คดีแพ่ง พาณิชย์ และคดีแรงงาน
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
 •  ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
 • การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย และนิติกรรมสัญญา

นายจิระศักดิ นิลเกตุนายจิระศักดิ นิลเกตุมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร