นายจิระศักดิ นิลเกตุ


สถาที่ทำงาน    :           อินโนเวชั่น กรุ๊ป

E-mail     :     jirasakn@cheminno.co.th


การศึกษา

ปัจจุบัน             กำลังศึกษาปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (โปรมแกรมภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2553               เนติบัณฑิตสมัย 63 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

2552               ทนายความรุ่น 32 สภาทนายความ

ประสบการณ์ทำงาน

2550– 2550      ฝึกว่าความ, สำนักงานกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์

2551 –ปัจจุบัน   นิติกร อาวุโส, บริษัทในกลุ่มอินโนเวชั่น

งานที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ, ร่าง แก้ไขสัญญา เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ การลงทุนในต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
  • ขอใบอนุญาตทำงาน และขออยู่ชั่วคราวคราวให้กับชาวต่างชาติ
  • จดทะเบียนเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท และติดต่อหน่วยงานราชการ

ประสบการณ์ฝึกอบรม

2555   การวางแผนภาษีสำหรับการลงทุนใน AEC, Uniqueseminar and Training

2556    ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, Inlingua International School of Languages

2556    Academic Writing, Bright English by Dr.Jay Co.,Ltd

ความเชี่ยวชาญ

  • กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
  • การทำสัญญา
  • กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา