ผู้เขียน: admin

นายจิระศักดิ นิลเกตุนายจิระศักดิ นิลเกตุมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร